מדיניות פרטיות

חברת הרצליה מדיקל סנטר (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן: ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים") באפליקציה STAFFMYMEDICAL (להלן: "האפליקציה").

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באפליקציה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באפליקציה, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.
המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האפליקציה, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1. מהו מידע?
במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באפליקציה או בשירותים הכלולים בה, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש באפליקציה
החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):
1.1. שם מלא;
1.2. פרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל);
1.3. מספר עובד
1.4. TOKEN רנדומלי הנקבע ע"י גוגל/אפל ואינו מזהה אישי שלך.
1.5. תמונה ככל שתועלה עצמאית ע"י העובד ומיוזמתו (לא נדרש ולא מתבקש)
1.6. אנשי קשר ככל שהמשתמש ישמור מיוזמתו איש קשר מסויים מתוך יישום "ספר הטלפונים" הקיים באפליקציה למכשיר הטלפון.
1.7. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר לבית החולים מיוזמתו
מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")? החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות כולן או חלקן:
1.8. לשם ובקשר עם מתן השירותים באפליקציה;
1.9. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
1.10. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;
1.11. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
1.12. לכניסה מהירה לישומים נוספים ולאפליקציה עצמה
1.13. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
1.14. לצרכים פנימיים של החברה;
1.15. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
1.16. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
1.17. לשם עמידה בהוראות כל דין.
1.18. לשם אפשרות שמירה של אנשי קשר לטלפון הנייד

2. העברה של המידע [החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
2.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
2.2. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
2.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי בנייה ותפעול האפליקציה, וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
2.2.2. אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
2.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
2.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באפליקציה ו/או בתכניה, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
2.2.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
2.2.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באפליקציה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
2.2.7. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
2.3. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל.

3. אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאפליקציה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות במדיניות פרטיות זו.
4. הגבלת אחריות
החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.
5. תקופת החזקה של המידע
החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
6. זכות עיון ותיקון המידע
הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.
7. הדין החל וסמכות השיפוט
התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו ובמדיניות ה-Cookies, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באפליקציה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באפליקציה ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליה, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
8. שינויים ועדכונים
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באפליקציה תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באפליקציה לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.
9. שונות
המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
10. יצירת קשר
ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת ___website@hmc.co.il_

מעודכן לחודש ינואר 2024