תנאי שימוש באפליקציית מוביטי

[עודכן לאחרונה ביום 10 ביולי 2017]

1.     כללי

1.1.   מוביטי בע"מ ("החברה") מברכת אותך ("המשתמש" או "אתה") על שבחרת להשתמש באפליקציה של החברה ("האפליקציה"), המאפשרת קבלת שירותים שונים מהמוסד האקדמי שבו אתה לומד ("המוסד האקדמי"), באמצעות מכשיר נייד הנתמך במערכות הפעלה iOS או אנדרואיד ו/או באמצעות מחשב או טאבלט התומך דפדפן ("מכשיר קצה").

1.2.   בעצם התקנת האפליקציה והשימוש באפליקציה (לרבות בכל תוכן ו/או שירות המוצע באפליקציה) הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים להם.

1.3.   אם אינך מסכים לתנאי כלשהוא מתנאי תנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה לכל מטרה, והנך מתבקש להסיר ולמחוק אותה ממכשיר הקצה, ולא לעשות שימוש בה ו/או בכל תוכן ו/או שירות המוצע בה.

1.4.   האמור בתנאי השימוש נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

1.5.   "תוכן" או "תכנים" בתנאי שימוש אלה משמע מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם או עיבודם או הצגתם בכל אופן שהוא, לרבות כל תמונה, איור, הנפשה, צילום, תרשים, דגם, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים, וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

2.     תנאי השימוש

2.1.   בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי סחיר וניתן לביטול, להשתמש באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המוצע באפליקציה באמצעות מכשיר הקצה ("הרישיון") כל עוד הינך תלמיד ו/או זכאי למידע ושירותים מהמוסד האקדמי, לשימושך האישי והפרטי בלבד.

2.2.   במקרה של סיום לימודיך במוסד האקדמי מכל סיבה שהיא, יפקע הרישיון אוטומטית, לרבות ביחס לכל תוכן ו/או שירות המוצע באמצעות האפליקציה, תידרש להסיר באופן מיידי את האפליקציה ממכשיר הקצה, והנך מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל הדרישה להסיר את האפליקציה ממכשיר הקצה ו/או בשל היעדר אפשרות השימוש בתכנים ו/או השירותים המוצעים בה כתוצאה מכך.

2.3.   חלק מהשירותים המוצעים באפליקציה טעונים רישום ו/או הזדהות. המשתמש מתחייב כי ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר את שם המשתמש ו/או את סיסמאותיו האישיות, לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש ו/או סיסמא של משתמש תיחשב כאילו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמא.

2.4.   אינך רשאי (בין בעצמך ובין על ידי מי מטעמך): (א) להעניק לצדדים שלישיים רשות לעשות שימוש באפליקציה ו/או בכל תוכן או שירות המוצעים בה, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, למכור, להפיץ את האפליקציה או כל תוכן ו/או שירות המצוי בה בכל דרך שהיא; (ב) להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לתנאי השימוש או לעשות באפליקציה או בכל חלק ממנה שימוש לרעה; (ג) להעתיק, לשכפל, ליצור הנדסה חוזרת או נגזרות, לשנות, לתרגם את האפליקציה (לרבות כל תוכן או שירות המוצע בה); (ד) לעקוף חסמים טכניים באפליקציה, להסתיר הודעות לעניין שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה (ו/או מי מטעמה) באפליקציה; (ה) לבצע פעולה מכל סוג שהוא אשר תפריע או עשויה להפריע לפעולה התקינה של האפליקציה ו/או למנוע גישה לתכנים ו/או לשירותים ע"י משתמשים אחרים באפליקציה; (ו) אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה, ובכלל זה אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ו/או אחסון של תכנים מתוך האפליקציה; (ז) לשתול או להחדיר לאפליקציה כל וירוס, "תולעת" סוס טרויאני, באג, קוד, יישום או תוכנה שעשויים או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה; (ח) להפר אי אילו מתנאי השימוש.

 

3.     זכויות קניין רוחני

3.1.   החברה היא הבעלים היחיד של האפליקציה, עיצובה, תכנונה, מבנה הקבצים שלה, הלוגויים וסימני המסחר באפליקציה ועל כל תכניה והשירותים המוצעים בה.

3.2.   עיצוב ותצוגת האפליקציה, לרבות תכני צד ג' מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה ו/או של צדדים שלישיים, וחל עליך איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, ליצור נגזרות, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האפליקציה וכל חלק ממנה. בנוסף, אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאפליקציה או שימוש ב-Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ו/או של מי מטעמה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, ביטול תנאי השימוש והפסקת זכותך להשתמש באפליקציה.

3.3.   למען הסר ספק, למעט זכות השימוש שהוקנתה לך במסגרת תנאי השימוש, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהיא באפליקציה ו/או בחלק ממנה (לרבות בכל עיצוב, גרפיקה, איור, מלל, מידע, תמונה, תכני צד ג' (כהגדרתם להלן) וכו'), לרבות בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים שתכני צד ג' ו/או השירותים המוצעים באפליקציה שייכים או קשורים אליהם.

 

4.     זמינות האפליקציה; עדכון האפליקציה

4.1.   זמינות ופונקציונאליות האפליקציה, לרבות הגישה לתכני צד ג' (כהגדרתם להלן) תלויה בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטת החברה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת (לרבות קליטה סלולארית), ספקי שירותים (לרבות שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים). החברה אינה אחראית לאי זמינות של האפליקציה או פונקציות של האפליקציה ו/או לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתה.

4.2.   החברה רשאית לבצע בעצמה (או באמצעות מי מטעמה), מעת לעת, שינויים באפליקציה, לרבות גריעות, התאמות, עדכוני מהדורות, שדרוגי גרסאות, עדכונים וכיוצ"ב פעולות בקבצים מסוימים בתוך האפליקציה (ביחד: "העדכונים"), באופן שישנה או יגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או יכולת השימוש של המשתמש באפליקציה, כולה או חלקה. החברה רשאית לבצע את העדכונים באופן אוטומטי כך שיחולו באופן מיידי, לרבות לצורך עמידה בדרישות דין ו/או שמירת אבטחת מידע באפליקציה.

4.3.   החברה רשאית לבקש מהמשתמש לבצע בעצמו את העדכונים על ידי טעינה ו/או הורדה של העדכונים דרך רשת האינטרנט ו/או חנויות האפליקציה ו/ואו דרך האפליקציה ("עדכונים עצמאיים"). האחריות לביצוע עדכונים עצמאיים הינה על המשתמש בלבד. ככל שהמשתמש לא יאפשר ו/או לא יבצע את העדכונים העצמאיים ייתכן והשימוש באפליקציה ו/או בכל חלק ממנה לא יתאפשר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את אפשרות השימוש באפליקציה ללא ביצוע העדכונים ו/או עדכונים עצמאיים, לפי העניין. שימוש באפליקציה מהווה הסכמה מצד המשתמש לביצוע העדכונים ו/או העדכונים העצמאיים (לפי העניין) לאחר ביצועם.

4.4.   מובהר בזאת כי ההוראות ותנאי השימוש יחולו גם על כל העדכונים (לרבות עדכונים אוטומטיים) ו/או העדכונים העצמאיים, ככל שיהיו.

 

5.     תכני המוסד האקדמי; תכני צד ג'; קישורים לאתרים

5.1.   החברה מספקת את הפלטפורמה בלבד ולא את התכנים והשירותים באפליקציה. האפליקציה מכילה מידע וחומרים המסופקים על ידי המוסד האקדמי וכן עשויה להכיל חומרים, תכנים, מידע, מלל, ו/או מאמרים של מסוגים שונים של גורמים נוספים וכן שירותים שיוצעו על ידי המוסד האקדמי ו/או צדדים שלישיים (ביחד: "תכני צד ג'"). תכני צד ג' מוצגים כפי שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. החברה אינה אחראית לתכנים, התאמתם לצרכי המשתמש, מטרה מסויימת, נכונותם, מהימנותם, דיוקם, זמינותם, התאמתם להוראות הדין ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכני צד ג' ו/או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש בתכני צד ג', לרבות כל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך. התמונות המוצגות באפליקציה משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות. ההחלטה לעשות שימוש בתכני צד ג' היא באחריותך בלבד.

5.2.   האפליקציה עשויה להכיל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שונים שאינם מופעלים על ידי החברה. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ולשם כך בלבד. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים ו/או ההפניות יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור או הפניה מסויימים באפליקציה אינה מלמדת כי תוכן ההפניה או האתר המקושר הינו מלא או עדכני; לחברה אין שליטה על אתרי צד ג' אלו, אליהם מפנים הקישורים, והיא לא תישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם ובלבד שהחברה תעשה מאמץ סביר על מנת לבדוק שהקישורים אינם מובילים לתוכן שהינו פוגעני, מזיק, פורנוגרפי ו/או שמפר חוק. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאפליקציה. עליך לעיין בתנאי השימוש באתרים אלה, וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר, ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 

6.     הגנת הפרטיות

6.1.   החברה מכבדת את פרטיותך. בטרם מסירת מידע באמצעות האפליקציה אנא וודא שקראת פרק זה שכן בעצם השימוש באפליקציה, לרבות מסירת מידע באמצעות באפליקציה, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

6.2.   לצורך שימוש באפליקציה, הנך נדרש בעת ההרשמה לאפליקציה לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא - מספר ת.ז. / שם משתמש / מספר טלפון וסיסמה למערכות המוסד האקדמי ו/או פרטים מזהים אחרים.

6.3.   בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981, הנך מאשר כי ידוע לך (א) שמסירת פרטיך לפי סעיף ‏7.1.1 לעיל נועדה לשם זיהויך ע"י החברה והמוסד האקדמי כמשתמש באפליקציה וכדי לקבל נתונים אישיים והודעות מהמוסד האקדמי; (ב) לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את פרטיך והם נמסרים מרצונך החופשי. ואולם, אתה מבין כי בלי למסור את פרטיך הנ"ל לא תוכל להירשם או להשתמש באפליקציה או בתכנים ו/או בשירותים המוצעים על ידה; (ג) בכפוף להסכמתך, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיך למוסד אקדמי ו/או כפי שיידרש עפ"י כל דין, לרבות מכוח צו שיפוטי.

6.4.   החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות ביישומים מסוג האפליקציה ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האפליקציה תהיה חופשיה ונקייה מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור באפליקציה מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. מובהר בזאת, והינך מסכים ומודע לכך, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באפליקציה.

6.5.   ידוע לך כי האפליקציה נשמרת בענן, וכי אין לחברה שליטה או אחריות בגין נוהלי אבטחת המידע של ספק הענן ו/או בגין איבוד או זליגת מידע אצל ספק הענן. בהורדת האפליקציה הינך מסכים כי האפליקציה יכולה להיות מותקנת בענן גם בחו"ל, בכל מדינה שהיא, ובהתאם יאוחסן המידע שלך המצוי או נשלח לאפליקציה, ואתה מאשר הסכמתך לכך.

6.6.   בעת השימוש באפליקציה נאסף עליך מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע אנונימי"), אשר מקושר למכשיר הקצה בו הינך עושה שימוש באפליקציה, כגון אופן השימוש באפליקציה, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בו נכנסת לאפליקציה וכו'. מדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי אלא מידע סטטיסטי בלבד. החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי על מנת להעריך את האופן שבו המשתמשים משתמשים באפליקציה לצורך ניהולה, שיפורה וקידומה בלבד. החברה עשויה להעביר למוסד אקדמי ללא צורך בקבלת הסכמתך נתונים סטטיסטיים מצטברים על השימוש באפליקציה, דפוסי גלישה ומידע אחר רלבנטי שהוא מידע אנונימי.

6.7.   מידע אישי שתמסור בעת השימוש באפליקציה כמפורט בסעיף ‏7.1.1 לעיל עשוי להישמר במאגר מידע של החברה ו/או של המוסד האקדמי, ככל שיידרש על פי דין. הנך מאשר לחברה להחזיק את המידע האישי שתמסור במאגר מידע עפ"י כל דין ואך ורק לשם ביצוע השירותים שלשמם התקשרה החברה עם המוסד אקדמי. לתשומת ליבך, הינך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך האישיים הרשומים במאגר המידע של החברה ככל שישמרו, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתם ממאגר המידע באמצעות פניה לחברה בדוא"ל info@mobitti.com.

6.8.   אם המשתמש מאשר הפעלת שירותי מיקום בהגדרות האפליקציה או מכשיר הקצה, תעשה האפליקציה שימוש במיקום המשתמש לשם ניווט בתוך האפליקציה ומשלוח הודעת Push לפי מיקום.

6.9.   החברה עושה או עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולה השוטף והתקין של האפליקציה, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף המידע האנונימי, כאמור לעיל. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה שלך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע אנונימי כאמור לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות אינו מזהה אותך באופן ספציפי, אלא נוגע, בין היתר, לדפי האפליקציה בהם ביקרת, למשך הזמן שגלשת, לחלקים באפליקציה בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באפליקציה על חלקיה השונים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את מכשיר הקצה, וחלקן יישמרו. אם הדפדפן שלך מתיר זאת במכשיר הקצה, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש שלך באפליקציה, כולה או חלקה.

 

7.     הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה /או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על המוסד האקדמי ו/או על כל צד ג' אחר הנזכר באפליקציה, אחריות כלפי המשתמש בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאפליקציה, שימוש בה, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באפליקציה (או בחלקים ממנה) ו/או מתוצאות השימוש באפליקציה, בכל אתר אחר המקושר לאפליקציה, או בתכני צד ג' הכלולים באפליקציה ו/או בכל אחד מאתרים אלה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באפליקציה ו/או כתוצאה מהסתמכות על תכני צד ג' הכלולים באפליקציה ו/או כל חלק ממנה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.

 

8.     שונות

8.1.   הורדת האפליקציה הינה במועד תנאי שימוש אלה, ללא תשלום. ידוע למשתמש כי הוא יחוייב על ידי המפעיל הסלולרי שלו בגין גלישה סלולרית בעת השימוש באפליקציה.

8.2.   תנאי השימוש חלים על השימוש באפליקציה, בתכנים (לרבות תכני צד ג') ו/או בשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר קצה.

8.3.   תנאי השימוש עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם להודעות שיסופקו באמצעות האפליקציה ו/או כפי שיימסרו למשתמש באמצעות הודעות PUSH. החברה מציעה למשתמש לשוב ולבקר בתנאי השימוש מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים, שכן שינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיום פרסומם, מבלי שתהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל כך.

8.4.   ידוע לך כי השימוש באפליקציה עלול להפחית מהסוללה שבמכשיר הקצה. החברה אינה אחראית למצב בו האפליקציה ו/או מכשיר הקצה ייכבו עקב חוסר סוללה.

8.5.   החברה תשקיע מאמצים סבירים על מנת לפתור תקלות באפליקציה, אך אין באמור כדי ליצור מצג או התחייבות מצד החברה ביחס לפרק הזמן לפתרון תקלות, אם בכלל. החברה אינה מתחייבת לרמת שירות ו/או תיקון תקלות ו/או תמיכה טכנית מעבר לאמור בסעיף זה.

8.6.   אם אינך מציית לתנאי השימוש והחברה אינה נוקטת פעולה באופן מיידי, אין לראות בכך ויתור על זכויות החברה או למנוע נקיטת פעולה נגדך בעתיד.

8.7.   מבלי לגרוע מהאמור ומכל סעד אחר לו זכאית החברה, החברה שומרת על זכותה לבטל את הרישיון במקרה בו תפר איזה מתנאי השימוש.

8.8.   במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים בקשר לאפליקציה, לרבות פרסומים של המוסד אקדמי, ביחסים בינך לבין החברה, יגבר האמור בתנאי השימוש. לחברה אין כל אחריות בגין פרסומים ו/או התקשרויות בינך לבין המוסד האקדמי.

8.9.   אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

8.10. תנאי השימוש אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש ו/או תקנון החלים עליך במסגרת התקשרות בינך המוסד האקדמי או החלים מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנויות האפליקציה. תנאי השימוש הינם חוזה לטובת צד ג' לטובת בעלי חנויות האפליקציה והמוסד האקדמי ובהורדת האפליקציה אתם מתחייב לפעול גם על פי תנאי השימוש של כל הגורמים הנ"ל.

8.11. לשאלות בנוגע לתנאי השימוש הינך מוזמן לפנות לחברה בכתובת: דוא"ל info@mobitti.com.

8.12. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש (לרבות השימוש באפליקציה). תנאי השימוש יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.